Respectăm GDPR!

 

La Software Imagination & Vision (”SIMAVI” sau ”Societatea”), prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentului General privind Protecția Datelor), precum și cu legislația subsecventă în domeniu (”Legea aplicabilă”).

Societatea utilizează măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele prelucrate, astfel:

 

  • prelucrează datele cu caracter personal doar în scopurile necesare prestării serviciilor pentru realizarea activităților curente ale Societății și acționează în toate situațiile potrivit instrucțiunilor documentate ale Operatorului și cu respectarea Legii aplicabile;
  • nu prelucrează și nu își exercită controlul în vederea transferului sau a încercării de a transfera controlul asupra datelor cu caracter personal Operatorului unei terțe părți (cu excepţia furnizorilor de servicii de stocare tip cloud ale căror servere sunt localizate in U.E.), exceptând cazul în care controlul/ transferul are loc în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și/sau Operatorul transmite instrucțiuni exprese în acest sens, pe baza acordului expres prealabil al titularului datelor cu caracter personal;
  • păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate și se asigură că persoanele autorizate care procesează astfel de date s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară de confidențialitate;
  • nu prelucrează, aplică sau utilizează datele Operatorului în alte scopuri decât sunt cerute în clauzele contractuale și care sunt necesare în scopul prestării serviciilor;
  • păstrează o evidență scrisă a tuturor categoriilor de prelucrări efectuate în numele Operatorului, conținând: (a) numele și datele de contact ale Operatorului, ale oricăror alți Împuterniciţi și, acolo unde este cazul, responsabilul pentru protecţia datelor; (b) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal într-o țară terță sau către o organizație internațională, inclusiv identificarea respectivei țări terțe sau a organizației internaționale
  • distruge, la încetarea prestărilor de servicii, datele cu caracter personal ale Operatorului pe care le prelucrează, sau restituie datele către Operator împreună cu suportul sau documentul care conține datele Operatorului;
  • are implementat  un set de cerințe de siguranță, conform prevederilor legale, privind protejarea datelelor cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale/ilegale sau divulgarea/accesarea neautorizată a datelor cu caracter personal, transmise, stocate sau prelucrate în alt mod de către Societate.

Ștergerea datelor cu caracter personal se efectuează în baza unui temei legal, indiferent dacă acest lucru se face prin suprascriere sau ștergere definitivă, atât timp cât procesul este ireversibil, la cererea operatorului/titularului.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de SIMAVI, precum și cu privire la drepturile de care beneficiaţi în acest context, vă rugăm să vă adresaţi printr-o cerere în format electronic către adresa office[at]simavi.ro sau printr-o cerere pe suport de hârtie, transmisă către adresa: Victoria Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81, Clădirea C4, sector 1, 013685, Bucureşti sau prin fax la numărul: + 40 (21) 302 33 91.

 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din partea SIMAVI este Cătălin Petrea.