Sistemul Informatic Unic Integrat pentru Sănătate din România (SIUI)

Soluţie pentru îmbunătăţirea modului de administrare a fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate şi de creştere a calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice

Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate din România va deveni un factor cheie în dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor medicale şi farmaceutice.

La realizarea Sistemului Informatic Unic Integrat lucrează un consorţiu format din:

 • Hewlett-Packard în calitate de integrator de sistem şi furnizor de infrastructura informatică - asigură infrastructură hardware la nivel naţional şi internaţional, livrată şi funcţională pentru 42 de locaţii
 • SIMAVI asigură proiectarea, dezvoltarea şi implementarea celor 28 de aplicaţii SIUI  - Sistemul ERP - SIVECO Applications se află în producţie în majoritatea locaţiilor judeţene şi asigură suportul informatic pentru eficientizarea şi controlul activităţilor
 • Serviciul de Transmisiuni Speciale, furnizor al serviciilor de telecomunicaţii la nivel naţional - Asigură Infrastructura WAN operaţională pentru 42 locaţii

Aria de acoperire a sistemului

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • toate Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • 53.910 medici
 • 10.304 furnizori de asistenţă medicală primară
 • 95.286 asistenţi medicali
 • 509 spitale
 • 38 furnizori de servicii de ambulanţă
 • 328 furnizori servicii de îngrijire la domiciliu
 • 458 furnizori de servicii de recuperare în ambulatorii
 • 2.639 furnizori de dispozitive medicale
 • 15 furnizori de servicii de recuperare în sanatorii
 • 4.140 furnizori de servicii farmaceutice.

Descrierea sistemului de asigurări sociale de sănătate din România

Sistemul este construit într-o structură ierarhică având în vârful piramidei Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care:

 • recepţionează, colectează şi procesează date sintetice la nivel naţional
 • coordonează activităţile Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • asigură în acelaşi timp şi interfaţa dintre sistemul de asigurări de sănătate şi celelalte sisteme naţionale de evidenţă (Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice etc.)

Pe nivelul intermediar se află Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, care:

 • derulează activităţile de bază în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

La baza piramidei, din punctul de vedere al sistemului informatic, se află furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, care colectează şi prelucrează:

 • informaţiile medicale ale asiguratului
 • informaţii care au caracter administrativ ce vor sta la baza decontărilor dintre furnizori şi Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Obiectivele sistemului SIUI

Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate din România are ca scop îmbunătăţirea substanţială a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România prin:

 • Colectarea şi gestionarea informaţiilor economice şi medicale necesare funcţionării eficiente a Sistemului Asigurărilor de Sănătate
 • Transparenţa privind controlul şi gestionarea fondurilor bugetar ale CNAS
 • Evidenţa persoanelor asigurate şi a furnizorilor de servicii medicale prin crearea şi administrarea Registrului Naţional al Persoanelor Asigurate şi a Registrului Naţional al Furnizorilor de Servicii Medicale
 • Eficientizarea raportării datelor de către furnizorii de servicii medicale
 • Uniformitate în aplicarea normelor şi legislaţiei la nivel naţional
 • Evidenţierea şi controlul costurilor pentru fiecare asigurat
 • Interfeţe on-line şi off-line pentru interconectarea cu entităţi externe sistemului şi cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice

Funcţionalităţile principale ale sistemului informatic unic integrat

Principalele funcţionalităţi ale sistemului sunt următoarele:

 • Gestiunea fondului asigurărilor sociale de sănătate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • Gestiunea asiguraţilor la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • Gestiunea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • Evidenţa plătitorilor de contribuţii (contribuabili) la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • Asigurarea controlului serviciilor medicale la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
 • Gestiunea informatizată a următoarelor funcţii specifice Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
  - Tablou de bord pentru gestiunea sistemului naţional de asigurări sociale de sănătate
  - Producerea de colecţii unitare în vederea difuzării în reţea
  - Gestionarea comunicaţiilor interne şi cu partenerii din sistem
  - Gestionarea relaţiilor cu organizaţiile de la care se preiau informaţii
 • Gestiunea informatizată a activităţilor specifice următorilor furnizori de servicii medicale şi farmaceutice:
  - furnizori de asistenţă medicală primară
  - ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice
  - ambulatorii pentru specialităţile paraclinice
  - ambulatorii pentru specialităţile stomatologice
  - unităţi spitaliceşti
  - unităţi de ambulanţă şi transport sanitar
  - sanatorii şi preventorii
  - ambulatorii de recuperare a sănătăţii
  - furnizori de îngrijiri la domiciliu
  - unităţi farmaceutice
  - furnizori de dispozitive medicale

Beneficiile sistemului informatic unic integrat

Principalii beneficiari ai implementării sistemului sunt cetăţenii care câştigă, astfel, servicii medicale mai eficiente şi de calitate.

SIUI asigură o transparenţă totală a cheltuielilor realizate în sistemul de sănătate din România, permiţând un progres rapid în alinierea la standardele europene şi globale.

Pentru prima dată vor exista Registre şi Baze de Date Naţionale, care vor conţine toate datele şi informaţiile necesare unei evidenţe riguroase la nivelul întregului sistem, permiţând identificarea unică a fiecărui asigurat, condiţie esenţială pentru reducerea erorilor din sistem.

SIUI va beneficia de o infrastructură hardware performantă la nivel naţional, care va permite o exploatare eficientă precum şi o actualizare etapizată în concordanţă cu evoluţia tehnologică, precum şi o platformă de aplicaţii specifice dezvoltate în acord cu necesităţile CNAS, actualizate conform cu modificările legislative din domeniu pe o perioadă de 13 ani.

Managementul, monitorizarea şi suportul necesare unei gestionări eficiente a SIUI, vor fi asigurate prin implementarea unui centru de apel de tip Help Desk, ce va fi disponibil la nivel naţional atât utilizatorilor interni CNAS, cât şi furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice.

Managementul CNAS şi CJAS va avea posibilitatea de a realiza analize complexe asupra datelor din sistem.

Implementarea proiectului va permite detectarea erorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Implementarea proiectului va permite eficientizarea sistemului de asigurări de sănătate prin uniformizarea aplicării normelor la nivel naţional, preluarea raportărilor de la furnizori, preluarea raportărilor de la CJAS la CNAS.

Implementarea SIUI va permite o eficienţă mult sporită a utilizării bugetului, prin realizarea unor economii anuale la bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate generate de:

 • Detectarea şi eliminarea dublurilor de asiguraţi
 • Detectarea şi eliminarea neconcordanţelor privind asiguraţii
 • Eliminarea dublurilor de servicii medicale prestate
 • Blocarea tentativelor de fraudare prin accesul controlat la SIUI
 • Identificarea şi eliminarea tentativelor de fraudă prin verificarea datelor
 • Detectarea şi eliminarea raportării unei reţete de către mai multe farmacii

Costuri de oportunitate economisite:

 • Impact major asupra planului de afaceri al CNAS cu privire la amortizarea costurilor sistemului SIUI
 • Diminuarea costurilor de funcţionare datorate informatizării Sistemului de Asigurări de Sănătate.